سفرمعاون وزير به سنقر تاریخ :
موضوع : اخبار


          

بازديد معاون راه روستايي وزارت راه وشهرسازي ازپروژه هاي عمراني شهرستان سنقر
معاون راه روستايي وزير راه و شهرسازي دردومين روز از سفر خود به استان از پروژه هاي حوزه راه ومسكن مهر سنقر بازديد بعمل آورد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه ،مهندس مير شفيع در بازديد از راههاي روستايي سنقر گفت: شهرستان سنقر داراي 19 پروژه راه روستايي دردست اقدام بوده با طول46كيلومتر واعتباري افزون بر 18 ميليارد تومان براي آنها لحاظ شده،لذاهدف از اين سفر بررسي چگونگي پيشرفت اين پروژه ها وبررسي مسائل ومشكلات آنها وتلاش در رفع آنها صورت گرفت.
سيد حسين مير شفيع ضمن بازديد از راه روستاي گردكانه افزود: اين روستا باتقديم 20شهيد به ايران اسلامي داراي اهميت خاصي بوده لذا درجهت رفع مشكلات داخل روستا مردم باكمك دهياري وبنيادمسكن درخصوص زيرسازي داخل روستا اقدام نموده ومشاركت نمايند تا راه وشهرسازي نيز نسبت به تهيه قير وآسفالت آن اقدام نمايد.
معاون راه روستايي وزير راه و شهرسازي درادامه از راه روستايي حسين آباد كنگره بازديدكرد و افزود: اگر پيمانكار توان مالي اين راداشته باشد كه مابقي اين پروژه راادامه داده وتحويل نمايد ماهم درامر تامين اعتبار لازم اوراياري مي نماييم.
وي درادامه ازپروژه هاي مسكن مهر اين شهرستان بازديد كرد و گفت: شهرستان سنقر داراي 1840 واحد مسكن مهر بوده كه تاكنون تعداد 1411 واحد افتتاح شده واز تعداد 430واحد باقي مانده تاپايان سال 94 به اتمام مي رسد.
وي درخصوص آسفالت محوطه اين پروژه راهكارمناسب براي ادامه وتكميل آن ارائه نمود.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=668