قدرداني ازمديرساخت وتوسعه راهها تاریخ :
موضوع : اخبار


                       
ازمديرساخت وتوسعه راههاي راه وشهرسازي استان قدرداني شد
       
بااهداءلوح اززحمات مهندس مهردادآهكي توسط معاون وزير ورييس مركز تحقيقات راه،مسكن وشهرسازي وزارت راه وشهرسازي قدرداني شد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،دراين لوح تقديرخطاب به آقاي مهندس مهردادآهكي آمده است:اززحمات وتلاش هاي بي وقفه جناب عالي درخصوص پيگيري وساماندهي كارخانجات آسفالت مستقر دراستان كرمانشاه براي اخذگواهينامه فني ازمركزتحقيقات راه،مسكن وشهرسازيصميمانه تشكروقدرداني مي نماييم.
درادامه اين لوح تقدير درخصوص اهميت فعاليت هاي انجام شده توسط مهندس آهكي آمده است:فعاليت جنابعالي بي ترديد درارتقاي كيفيت آسفالت پروژه هاي راهسازي آن استان نقش مهمي داشته وموجب كاهش هزينه هاي اجرايي وافزايش عمرمفيد راهها مي گردد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=247