آزادسازي حريم تاریخ :
موضوع : اخبار


                
آزادسازي حريم راه روستاي شروينه شهرستان جوانرود
          
رييس راه وشهرسازي شهرستان جوانرودازآزادسازي وپاكسازي حريم راه روستاي شروينه اين شهرستان خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس كاوان عليمرادي گفت:باتوجه به حجم بالاي ترافيك درراه روستاي شروينه درمركز بخش كلاشي ووجودباغات فراوان كه شاخ وبرگ آنهاباعث كاهش ديدافقي رانندگان اين مسيرشده بود،لذاباهماهنگي لازم بامقامات قضايي شهرستان جوانرود ودرراستاي وظيفه ذاتي خودنسبت به تعريض،آزادسازي حريم،شاخه زني درختان اقدام كرديم كه امرباعث ايمني بيشتراين مسيروافزايش ديدافقي رانندگان شده است.
عليمرادي درادامه افزود:باتوجه به اينكه اكثرراههاي اين شهرستان كوهستاني بوده وازپوشش جنگلي برخوردارندلذابااستفاده ازنيروها وماشين آلات راهداري موجود،مسمم هستيم حريم راههارادراكثر محورهايي كه نياز به آزادسازي داشته براساس ضروريت اقدام نماييم.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=241