مسكن مهرجوانرود تاریخ :
موضوع : اخبار


                
بازديدمديركل راه وشهرسازي استان ازپروژه هاي مسكن مهرشهرستان جوانرود
             
رييس راه وشهرسازي شهرستان جوانرودازبازديدمديركل راه وشهرسازي استان ازپروژه هاي مسكن مهرمولوي وهلاني شهرستان جوانرودخبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهنس حسن فدايي مديركل راه وشهرسازي استان درحاشيه اين بازديدگفت:روندپيشرفت فيزيكي،كيفيت كار،موانع ومشكلات موجوددرپروژه هاي بامديران عامل تعاوني ها وپيمانكاران موردبحث وبررسي قرارگرفت تاانشاالله بتوانيم بارفع موانع ومشكلات موجود، درجهت تحويل سريع وبموقع اين واحدها به هموطنان عزيزقدمي برداريم.
مهندس سجاداميني رييس راه وشهرسازي شهرستان جوانرودنيز دراين باره گفت:پروژه مسكن مهرمولوي دردوفاز(فازاول420 واحدباپيشرفت فيزيكي85 درصد وفازدوم 252واحد باپيشرفت فيزيكي55 درصد)وپروژه مسكن مهرهلاني با888 واحدباپيشرفت فيزيكي55 درصدكه مربوط به تعاونيهاي كاركنان دولت وفرهنگيان اين شهرستان است درحال اجرامي باشد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=216