معارفه مديركل تاریخ :
موضوع : مدیر کل


    
      
مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه معرفي شد
        
مراسم معارفه مهندس حسن فدايي به عنوان قائم مقام وزير ومديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه درسالن اجتماعات آب منطقه اي كرمانشاه برگزارشد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه،دراين مراسم كه معاون تلفيق برنامه،حقوقي وامورمجلس وزارت راه وشهرسازي ،معاون هماهنگي امورعمراني استانداري كرمانشاه وجمعي ازهمكاران راه وشهرسازي حضورداشتند،اززحمات مهندس حبيب اله چاغروندي تجليل وقدرداني ومهندس حسن فدايي بعنوان قائم مقام وزيرومديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه معرفي شد.
مديركل جديد راه وشهرسازي استان كرمانشاه كه پيش ازاين مديركل راه وشهرسازي لارستان بوده درسخناني افزود:راه مهمترين عامل توسعه درهرجامعه ومسكن هم ضروري ترين نياز هرخانواده ايراني است وبراي رسيدن به اين هدف كه درزمره وظايف راه وشهرسازي است،ازهيچ تلاشي دريغ نخواهيم كرد.
حسن فدايي دروصف مردم استان كرمانشاه گفت:ازاينكه فرصتي يافته تادرميان مردم ايثارگروولايت مداركرمانشاه خدمت نمايم بسيارخرسندم واميدوارم بامساعدت همه مسوولين ودستگاه ها بتوانيم گام موثري درجهت توسعه عمراني اين استان برداريم.
شايان ذكراست درپايان مراسم حكم آقاي حسن فدايي باامضاي علي نيكزادوزيرراه وشهرسازي قرائت وبه ايشان تقديم شد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=146