بازديدمعاون وزير تاریخ :
موضوع : فعالیت های فوق برنامه


 
     
      
بازديد معاون وزيرومديرعامل شركت مادرتخصصي عمران وبهسازي شهري از پروژه هاي بافت فرسوده كرمانشاه
      
 
مهندس مجيدكيانپورمعاون وزيرومديرعامل شركت مادرتخصصي عمران وبهسازي شهري هدف ازسفربه استان كرمانشاه راپيگيري پيشرفت فيزيكي پروژه هاي بافت فرسوده دركرمانشاه عنوان كرد.


 به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه،دراين بازديد باحضورمحسن سهرابي سرپرست راه وشهرسازي استان كرمانشاه،ازمناطق حاشيه نشين شهركرمانشاه وپروژه هاي مشاركتي سازمان عمران بهسازي شهري كشوردركرمانشاه بازديدشدوازنزديك باچگونگي انجام پروژه ها وميزان پيشرفت آنهاودستورات لازم جهت رفع موانع برسرراه اين پروژه ها صادرگرديد.
مجيدكيانپوردرحاشيه اين بازديددرخصوص واگذاري مسكن مهر درقالب بافت فرسوده درسطح كشور و زمان افتتاح پروژه هاعنوان كرد:تاكنون تعداد7هزارواحدازاين پروژه هابه بهره برداري رسيده وانشالله تاپايان امسال نيزتعداد 5 هزارواحدمسكن مهر بافت فرسوده به بهره برداري مي رسد.
وي دربازديدازپروژه دبستان پسرانه شهيدعلي انصاري ازنزديك مشكلات اين پروژه راموردبررسي قرارداده ودرخصوص تسطيح محوطه وتكميل تجهيزات اين پروژه دستورات لازم راصادركرد.
شايان ذكراست كه معاون وزير ومدير عامل شركتت مادرتخصصي عمران وبهسازي شهري پس از بازديدپروژه ها،جهت رفع موانع پيشرفت پروژها وتسريع درامرپيشرفت آنها جلسه اي باحضورمعاون عمراني استانداري كرمانشاه،سرپرست راه وشهرسازي استان وشهرداركرمانشاه برگزاركردوتصميماتي درخصوص تخفيفات بافت فرسوده وهمچنين رهنمودهايي درخصوص احياي بافت قديم شهركرمانشاه اتخاذ شد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=142